தூரிகை
My First Internals question...எவ்வளவு sincera xam எழுதிருக்கிறேன்  பார்த்திர்களா 

குடைகம்பிச் சாரல்

காதலிக்கப்படாதவன்